Komunikat prasowy rzecznika sądu w sprawie ISD Huty Częstochowa

Sędzia Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, przekazał w piątek, 6 września, o godz. 14.27 następujący komunikat prasowy w sprawie ISD Huty Częstochowa:

Sędzia-komisarz wyznaczyła na dzień 9/09/2019 r. na godz.10.00  termin wysłuchania oferentów zainteresowanych dzierżawą ISD Huty Częstochowa. Jednocześnie zobowiązała syndyka do poinformowania zainteresowanych podmiotów o konieczności przygotowania szczegółowej dokumentacji zawierającej:

  1. a) projekt umowy,
  2. b) harmonogram wdrożenia produkcji – wskazanie w jakim terminie i jakim zakresie produkcja zostanie uruchomiona, wraz z przewidywanym kosztorysem wdrożenia i utrzymania produkcji,
  3. c) informację co do posiadania odpowiedniego know-how i zaplecza menedżerskiego,
  4. d) informację co do przewidywanej wielkości zatrudnienia pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
  5. e) informację co do ewentualnej konieczności uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zawarcie umowy dzierżawy,
  6. f) dokumentację potwierdzającą posiadanie środków na wdrożenie i utrzymanie produkcji zgodnie z zaprezentowanym harmonogramem i kosztorysem oraz na wpłacenie kaucji w wysokości równowartości 3-miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Jak wynika z informacji przekazanych przez syndyka, do tej pory nie wpłynęło żadne oficjalne pismo od zainteresowanych. Sunningwell International Polska Sp. z o.o. poinformował, że takie pismo powinno dotrzeć do syndyka w dniu dzisiejszym. Cognor Holding S.A. (który jako pierwszy wyszedł z propozycją zawarcia umowy dzierżawy) cały czas pracuje nad szczegółami oferty, zwracał się w dniu dzisiejszym do syndyka o przesłanie dodatkowych informacji. Zainteresowanie dzierżawą i ewentualnym nabyciem huty wyraził ponadto SHS Stahl Holding Saar z Niemiec. Z uwagi na bardzo krótki czas wyznaczony przez sędziego-komisarza, spodziewa się, że oferty będą wpływać w ostatniej chwili.

Sędzia-komisarz poinformowała, że podczas wysłuchania w dniu 9/09/2019 r. każdy z oferentów otrzyma do dyspozycji 1 godzinę celem szczegółowego przedstawienia swojej oferty i przedłożenia dowodów potwierdzających wiarygodność składanych deklaracji co do bezzwłocznego uruchomienia produkcji. Wysłuchanie odbędzie się według kolejności alfabetycznej. W posiedzeniu weźmie udział syndyk, a nadto w charakterze publiczności bez prawa głosu sześć osób reprezentujących związki zawodowe Huty.

 

ISD Huta Częstochowa aktualnie nie prowadzi produkcji, jednak sposób zabezpieczenia majątku i możliwości produkcyjnych pozwala na wznowienie produkcji w okresie około miesiąca. Pracownicy od maja b.r. przebywają na tzw. postojowym za wyjątkiem grupy ok. 150 osób, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utrzymanie mienia. Syndyk przedstawił oferentom uzgodniony w porozumieniu z upadłym plan wznowienia produkcji z początkiem października b.r. Szacuje się, że koszty uruchomienia produkcji zamkną się kwotą rzędu  60 – 80 mln zł.

Ze złożonego opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego sądowego wynika, że wartość przedsiębiorstwa bez aktywów obrotowych i praw do emisji CO2 wynosi 187 951 012,88 zł, natomiast powiększona o wartość materiałów nie będących surowcami i złomem (gł. części zamienne) wynosi 230 031 421,71 zł. Przyczyny złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa nie leżą po stronie urządzeń, technologii procesów produkcji czy też kwalifikacji i zasobów ludzkich personelu. ISD Huta Częstochowa ma 85% udział w rynku stali grubej. To zakład z nowoczesnym parkiem maszynowym i wieloletnią tradycją (jego początek datuje się na 1896 rok), który zatrudnia 1239 pracowników.

Huta

About Huta