Przerwy w pracy w Hucie

Prezes Zarządu ISD Huty Częstochowa 19 czerwca wydał Polecenie Służbowe nr 7 w sprawie zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy w związku z przerwami technologicznymi od 1 do 31 lipca.

Polecenie to, tak samo jak poprzednie odnoszące się do czerwca, wprowadza w lipcu przerwy technologiczne dla wszystkich jednostek Huty. Kierownicy jednostek zostali zobowiązani do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy osób, które w tym okresie nie będą miały powierzonych zadań produkcyjnych, administracyjnych ani pracy zastępczej. Liczba świadczących pracę nie powinna przekroczyć 159 osób na dobę.

W przypadku wznowienia produkcji w poszczególnych jednostkach Huty lub wystąpienia okoliczności wymagających zatrudnienia większej liczby pracowników decyzje podejmuje Prezes Zarządu lub Dyrektor Generalny Huty.

Zgodnie z Poleceniem Służbowym Prezesa w pierwszej kolejności należy udzielać pracownikom dodatkowych dni wolnych zapewniających prawidłowy wymiar czasu pracy (tzw. „wueski”) oraz udzielać urlopów wypoczynkowych.

N

Huta

About Huta