Syndyk masy upadłości obwieszcza o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Częstochowie.

 

PRZEDMIOT PRZETARGU

 

Zgodnie z postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 25 listopada 2020 r. przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego w opisie i oszacowaniu według stanu na dzień 3 września 2019 r. Przedmiotem przetargu jest całe przedsiębiorstwo upadłego, w tym wszelkie aktywa wchodzące w jego skład z wyłączeniem:
a) środków pieniężnych, w tym również wpłaconych kaucji;
b) aktywów nabytych po dniu ogłoszenia upadłości oraz aktywów, które uległy spieniężeniu, zużyciu i likwidacji po ogłoszeniu upadłości, nieistniejących na dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez syndyka;
c) składników majątku niepodlegających bądź wyłączonych ze sprzedaży na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

CENA WYWOŁAWCZA

 

Cena wywoławcza wynosi 190 000 000,00 zł netto

 

SKŁADANIE OFERT

 

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – ISD Huta Częstochowa – PRZETARG” należy składać w biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42 – 217 Częstochowa lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Sądu) w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 14.00. Zaleca się osobiste złożenie oferty w biurze podawczym w budynku Sądu pod podanym wyżej adresem. W razie braku możliwości złożenia oferty w biurze podawczym Sądu wskutek całkowitego zamknięcia budynku Sądu dla interesantów na mocy decyzji właściwych organów, oferty mogą zostać złożone w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. godz. 17.00. Zaleca się, aby koperta z ofertą została włożona do kolejnej koperty – również z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – ISD Huta Częstochowa – PRZETARG”, aby uniknąć omyłkowego otwarcia koperty zawierającej ofertę przed posiedzeniem przetargowym.

 

ROZPOZNANIE OFERT

 

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w sali 108.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu niniejszego przetargu, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod nr tel. 502-074-019 lub 735-019-002 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: hcz@bienioszek.pl lub mateusz@bienioszek.pl wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

 

Postanowienie o zatwierdzeniu warunków sprzedaży (wraz z regulaminem przetargu) oraz wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA) są dostępne w dziale DO POBRANIA.