KLAUZULA INFORMACYJNA dla Kontrahentów ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą
  w Częstochowie, ul. Kucelińska 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000136890, kapitał zakładowy spółki: 1.500.000.000 zł,
  REGON:  152074271, NIP: 949-18-27-824.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta jest:
  1. wykonanie Umowy, a także podejmowanie czynności poprzedzających zawarcie Umowy przewidzianych w stosunkach handlowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Kontrahenta jest wykonanie Umowy lub czynności poprzedzających zawarcie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zarządzanie procesem zawierania Umów, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. archiwizacja dla celów dowodowych, będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. ewentualne ustalenia, dochodzenia  lub  obrona  przed  roszczeniami będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe przekazane przez Kontrahenta wynikające  z  zawarcia  Umowy  będą przetwarzane przez  okres,  w  którym  mogą ujawnić się roszczenia  związane  z  tą Umową, czyli  przez  [X]+1  lat  od  końca  roku, w  którym wygasła umowa, w tym [X] lat jest to najdłuższy  możliwy  okres  przedawnienia  roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dodatkowy rok został przewidziany na wypadek roszczeń zgłoszonych pod koniec okresu przedawnienia oraz problemów z doręczeniem. Ustalenie jako daty początkowej końca roku służy określeniu jednej daty  usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w czasie ważności oferty, udostępnione dane osobowe w trakcie prowadzonych negocjacji zostaną niezwłocznie usunięte.
 4. Kontrahent ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 5. W każdej   chwili   przysługuje  osobom, których dane dotyczą prawo do wniesienia   sprzeciwu   wobec przetwarzania danych  opisanych  powyżej.  Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane,  w  powyżej określonych  celach,  chyba że  Administrator będzie  w  stanie  wykazać, że  w stosunku  do  tych danych  istnieją dla  niego  ważne  prawnie  uzasadnione podstawy,  które  są nadrzędne  wobec  interesów,  praw  i  wolności  osób których dane dotyczą lub  dane osobowe będą niezbędne Administratorowi do  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub obrony roszczeń.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające w ramach grupy kapitałowej ISD Polska. Dostęp do danych przekazanych przez Kontrahenta mogą mieć także kontrahenci Administratora – podmioty przetwarzające. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Niepodanie przez Kontrahenta danych niezbędnych do wykonania Umowy lub podejmowania czynności poprzedzających zawarcie Umowy skutkować będzie odpowiednio niezawarciem Umowy lub niemożnością podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie.