Upadłość ISD Huty Częstochowa

W środę, 4 września, Sad Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o., oddalając jednocześnie wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa złożone przez Sunningwell International Polska oraz Corween Investmetns – spółkę zależną Liberty House Group. Syndykiem został wyznaczony Mieczysław Radecki.

Oto treść opublikowanego przez sąd komunikatu:

„Sąd oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży złożony przez Corween Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (który działa w ramach grupy Liberty Group) na mocy art.20 ust.1 w zw. z art.56a ust.1 Prawa upadłościowego – wnioskodawca nie posiada legitymacji do złożenia wniosku, albowiem nie jest wierzycielem dłużnika (stwierdzono brak skutecznej umowy cesji wierzytelności).

Sąd oddalił wniosek dłużnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz Sunningwell International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art.56c ust.1 Prawa upadłościowego (stwierdzono, że w toku postępowania upadłościowego przy likwidacji na zasadach ogólnych i przy uwzględnieniu jego kosztów – możliwe jest uzyskanie wyższej ceny).

Sąd ogłosił upadłość ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o. w Częstochowie z dniem 4 września 2019 r. Syndykiem powołany został dotychczasowy tymczasowy nadzorca sądowy Mieczysław Radecki. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania. Postanowienie nie jest prawomocne. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 137/19.

Sędzia-komisarz zobowiązała syndyka do podjęcia niezwłocznych czynności związanych z aktualizacją wyceny upadłego przedsiębiorstwa oraz przygotowaniem do jego sprzedaży, w tym umożliwieniem wszystkim zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa.

Sędzia-komisarz zobowiązała syndyka do podjęcia niezwłocznych czynności w celu wydzierżawienia przedsiębiorstwa dłużnika podmiotowi, który daje realną gwarancję bezzwłocznego przejęcia pracowników i uruchomienia produkcji.

Dotychczas złożone zostały dwie oferty dzierżawy przedsiębiorstwa wraz z przejęciem pracowników i bezzwłocznym uruchomieniem produkcji. Sędzia-komisarz wyznaczyła na dzień 9 września 2019 r. na godz. 10.00 wysłuchanie potencjalnych dzierżawców celem przedstawienia szczegółowej oferty dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika, której projekt należy złożyć do dnia 6 września 2019 r. do rąk syndyka”.

ISD Huta Częstochowa zatrudnia obecnie 1188 pracowników.

N

Huta

About Huta