WERYFIKACJA DOKUMENTÓW KONTROLI

Norma PN-EN 10204:2006  „Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli” wyróżnia dwie grupy dokumentów kontroli przekazywanych zamawiającemu wraz z dostawą. W każdej grupie znajdują się dwa rodzaje dokumentów:

 1. Dokumenty kontroli oparte na kontroli wewnętrznej:
  • Deklaracja zgodności z zamówieniem „rodzaj 2.1”. Dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, bez podawania wyników badań.
  • Atest „rodzaj 2.2”. Dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i przedstawia wyniki badań uzyskanych podczas kontroli wewnętrznej wyrobów.
 2. Dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorczej:
  • Świadectwo odbioru 3.1 „rodzaj 3.1”. Dokument wystawiony przez wytwórcę, w którym stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi przy zamówieniu i podaje wyniki badań. Partia do badań i badania, jakie należy wykonać, są określone w specyfikacji wyrobu, przepisach urzędowych i odpowiednich przepisach technicznych i/lub zamówieniu. Dokument potwierdza upoważniony przedstawiciel kontroli wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego.
  • Świadectwo odbioru 3.2 „rodzaj 3.2”. Dokument sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych, w którym stwierdzają, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podają wyniki badań.

Deklaracja zgodności z zamówieniem „rodzaj 2.1”, Atest „rodzaj 2.2” i Świadectwo odbioru 3.1 „rodzaj 3.1” są przesyłane do zamawiającego/ odbiorcy blach wyłącznie drogą elektroniczną. Wytworzony i przesłany dokument jest archiwizowany i przechowywany na serwerze Huty.

W celu dodatkowego zabezpieczenia każdy rodzaj dokumentu kontroli posiada inną, nadrukowaną pionowo niepowtarzalną sumę kontrolną składającą się z ośmiu literowo cyfrowych znaków. Suma kontrolna umieszczona jest po prawej stronie w dolnej połowie dokumentu.
Świadectwo odbioru 3.2 „rodzaj 3.2” dodatkowo  posiada naklejony hologram, którego wzór przedstawiono poniżej.

Hologram ISD HCZ
Świadectwa 3.2 w odróżnieniu od pozostałych dokumentów, jako druki o szczególnym znaczeniu są drukowane w Hucie i przesyłane do odbiorcy pocztą.

Weryfikacja wydanych przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. dokumentów kontroli.

Weryfikacji wydanych przez Hutę dokumentów kontroli można dokonać na portalu klienta Huty pod adresem http://portal.isd-hcz.com.pl/ w zakładce „Certificate check” przy użyciu formularza „Sprawdź atest”.

Wzór formularza przedstawiono poniżej

Wzór formularza atest

Dane z weryfikowanego atestu należy wpisać we właściwe pola formularza i zakończyć czynność używając funkcji  „Sprawdź”  znajdującej się w prawym dolnym rogu formularza.

 1. W przypadku pełnej zgodności wprowadzonych danych z danymi zawartymi w zbiorach archiwalnych Huty sprawdzający uzyskuje komunikat „Dane zgodne”.
 2. W przypadku niezgodności danych sprawdzający uzyskuje komunikat „Brak zgodności” oraz możliwość ponownego sprawdzenia danych.

Sprawdzający mogą także uzyskać pełne potwierdzenie zgodności / niezgodności  atestu poprzez przesłanie kopii posiadanego dokumentu kontroli droga e-mailowa na adres: atest@isd-hcz.com.pl

Szanowni Klienci,
Mamy nadzieję, iż przedstawione wyżej nowe możliwości ułatwią współpracę
z ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.